Menu

Žijící dárci ledviny

V CKTCH se od žijících dárců provádí odběr ledviny. Žijícím dárcem orgánů se může stát osoba v příbuzenském nebo nepříbuzenském vztahu k příjemci, která se dobrovolně rozhodla darovat ledvinu. Pro dárcovství platí přísná etická pravidla. Pokud je orgán darován osobě blízké, dárce vyjádří předepsaným způsobem svůj svobodný a informovaný souhlas. V případě darování orgánu jiné osobě, než blízké, musí vždy zasednout a schválit etická komise. 

Transplantace od žijícího dárce, proti zemřelému dárci, má několik výhod. Jednou z nich je dokonalá příprava a vyšetření dárce i příjemce, dále možnost načasování transplantace ještě před zahájením dialýzy, tzv. preemptivně. Je možné naplánovat operaci dle potřeby pacienta, kdy není nutné čekat, až se naskytne vhodná ledvina od zemřelého dárce. Další výhodou je krátká doba studené ischémie (doba od počátku proplachu orgánu konzervačním roztokem do doby obnovení průtoku krve v orgánu). Dárcem ledviny se může stát pouze zdravý člověk, pro kterého nepředstavuje darování ledviny riziko, zbývající zdravá ledvina v těle dárce pokryje veškeré potřebné funkce.

Jsou možné dva způsoby odběru ledviny pro transplantační účely od živých dárců. Je to buď klasická operace, otevřeným přístupem, kdy provádíme cca 20cm velký řez. Tato klasická operace je spojená s delší hospitalizací a rekonvalescence probíhá déle.

Dále je možné ledvinu dárci odebrat miniinvazivně, laparoskopickou technikou. Jedná se o šetrnější způsob operace, který v poslední době upřednostňujeme. Miniinvazivní chirurgie má oproti klasické, otevřené chirurgii určité výhody. Je to kratší hospitalizace (cca 3 dny), menší pooperační bolest, menší řez na kůži a celkově rychlejší rekonvalescence. V některých případech nelze operaci laparoskopicky dokončit. Potom musíme přistoupit ke změně operace na klasický způsob. Tyto případy jsou však velice vzácné, méně než 1%. Způsob, jakým bude ledvina odebrána, navrhne lékař. Stejně tak rozhodne lékař, zda bude odebraná pravá či levá ledvina.
V souladu s ustanovením § 28b, odst. 1, zákona č. 285/2002 Sb. (Transplantační zákon) má žijící dárce orgánů nárok na výplatu náhrady výdajů a ušlého výdělku.

Ke stažení