Menu

Kvalita a bezpečí pro pacienty

Poskytování  bezpečné péče a zajištění bezpečného prostředí všem pacientům, kteří k nám přicházejí, je cílem všech zaměstnanců Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
Požadavky na poskytování kvalitních a bezpečných služeb s minimalizací rizik jsou požadavkem legislativy ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle, kde jsou uvedeny požadavky na poskytování služeb v oblasti bezpečné identifikace pacientů, bezpečí při používání rizikových léčiv, prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech, prevence pádů pacientů, zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, bezpečná komunikace, bezpečné předávání pacientů a prevence výskytu dekubitů.

Bezpečnostní cíl 1: Bezpečná identifikace pacientů

Při přijetí k hospitalizaci přijímající sestra umístí na zápěstí pacienta bílý identifikační náramek, který slouží k prevenci záměny a přispívá k zajištění bezpečí pacienta. Na náramku je uvedeno jméno pacienta a další důležité údaje. Ošetřující personál se bude při různých příležitostech (např. před podáním léčiv, před diagnostickými, terapeutickými výkony) opakovaně dotazovat na jméno pacienta (pokud je pacient schopen komunikovat) a kontrolovat údaje na identifikačním náramku a kontrolovat zdravotnickou dokumentaci.
Správný ambulantní pacient se ověřuje dotazem na jméno a datum narození a následně se kontroluje zdravotnická dokumentace a kartička zdravotní pojišťovny pacienta.
Těmito opatřeními chceme zaručit poskytování zdravotní péče vždy správnému pacientovi. 

 

naramek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní cíl 2: Zvýšení bezpečí při používání rizikových léků

U rizikových léčiv se dbá na jejich bezpečné uskladnění a podávání. Riziková léčiva (hepariny, inzuliny, koncentrované elektrolyty, léčiva s podobným obalem) jsou na  pracovištích vždy skladována odděleně od běžně užívaných léčiv, aby bylo zamezeno eventuálnímu nesprávnému podání léčiva, nebo se označují výstražnými značkami, aby léčiva byla dobře a na první pohled dobře odlišitelná. Toto bezpečnostní opatření výrazně snižuje výskyt pochybení personálu při podávání rizikových léčiv.

Před podáním léku provádí sestra kontrolu názvu léku, jeho síly, lékové formy a způsob podání léčiva (tuto kontrolu provádí opakovaně i během přípravy a podání léčiva).

 

skrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní cíl č. 3:  Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických  výkonech

Před léčebným nebo diagnostickým výkonem lékař z důvodu potvrzení správnosti strany výkonu fixem označí tu část těla pacienta, na které bude výkon proveden. Toto opatření se provádí u výkonů na tzv. párových orgánech (například na ledvinách) z důvodu   snížení rizika záměny. Označení je prováděno přímo na kůži pacienta omyvatelným fixem pro opakovanou kontrolu před začátkem výkonu. K potvrzení správnosti strany výkonu se vyplňuje tzv. Verifikační protokol.
Před samotným výkonem na sále se provádí tzv. bezpečnostní procedura, jejímž cílem je bezprostřední opakované ověření připravenosti celého týmu k operaci, ověření správnosti identifikace pacienta, výkonu, operačního pole, nástrojů a implantátů.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie uskutečňuje Perioperační bezpečnostní proces doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) k prevenci záměny strany, orgánu a pacienta a zajištění bezpečného průběhu operace.
 

sal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protokol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní cíl č. 4: Prevence pádů

Pro úspěšnou prevenci pádu je nezbytná spolupráce s pacientem. Pro všechny naše pacienty jsou stanovena preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika pádu. Všeobecné sestry při vstupním vyšetření u každého pacienta přijímaného k hospitalizaci hodnotí riziko pádu. Na základě stanoveného rizika jsou pak u pacientů stanovena preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika pádu. Ošetřující personál opakovaně edukuje, jak účinně pádu předejít, a poskytne dostatek informací o pohybovém režimu pacienta. Prosíme o dodržování všech doporučených bezpečnostních opatření (použití signalizačního zařízení, doprovod na toaletu, madla na WC, pohodlnou pevnou obuv). Manažer kvality pády sleduje, analyzuje a pravidelně vyhodnocuje. V případě potřeby stanovuje nápravná a preventivní opatření.

pad_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní cíl č. 5:  Optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

Ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekce. Jejich prostřednictvím se mohou šířit nemocniční bakterie, na které běžná antibiotika nemusí účinkovat. Správně prováděnou hygienou rukou při poskytování péče chrání zdravotníci pacienty i sebe.

Klademe důraz na zavádění a dodržování správných postupů pro provádění hygieny rukou při poskytování péče, které představují základní opatření zaměřené na snižování rizika vzniku nemocničních infekcí. Naši zaměstnanci jsou pravidelně a opakovaně školeni v metodách prevence infekcí.
Naši pacienti nebo návštěvníci v nemocnici mají možnost si provést dezinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s dezinfekcí.
 

davkoac
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní cíl 6: Bezpečná komunikace

Bezpečná a efektivní komunikace znamená předávání správných a úplných informací souvisejících se zdravotním stavem pacienta. V praxi je zaveden jednotný postup pro ústní a telefonickou komunikaci při ordinování léčiv a hlášení laboratorních výsledků vyšetření pacientů. Každá ústní či telefonickou ordinaci je bez zbytečného odkladu zapsána do zdravotnické dokumentace a podepsána ordinujícím lékařem.

 

Bezpečnostní cíl 7: Bezpečné předávání pacientů

Bezpečné předávání pacientů a informací o nich mezi jednotlivými pracovišti je popsáno vnitřním předpisem. Cílem bezchybného předávání informací je zajistit bezpečí pacientů, kteří jsou překládáni mezi oddělením. Každé předání na jiné oddělení nebo pracoviště probíhá v doprovodu kvalifikovaného personálu. Do jiného zdravotnického zařízení pacienta překládáme s podrobnou ošetřovatelskou a lékařskou zprávou, která zajistí návaznost péče.


Bezpečnostní cíl 8: Prevence výskytu dekubitů

Dekubitem se rozumí porucha kožní tkáně, která vzniká vlivem nepohyblivosti pacienta a vlivem nemoci.
CKTCH věnuje velkou pozornost této problematice, vynakládá prostředky nejen na materiální pomůcky, ale i na vzdělávání personálu. Dekubitům se snažíme předcházet, a pokud již vzniknou, tak je snahou zachytit včas a ihned zahájit nápravná opatření a léčbu.
Na oddělení jsou k dispozici polohovací pomůcky, preventivní a ochranné přípravky na kůži, speciální krycí materiály, pro vysoce ohrožené pacienty jsou k dispozici speciální nafukovací matrace, které výrazně snižují riziko tlaku.
Výskyt dekubitů je sledován formou hlášení nežádoucích událostí. Jejich četnost, stupeň a místo vzniku se sleduje, což přispívá k lepšímu systémovému přístupu, řešení a hledání nápravy.