Menu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

 

Základní informace

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) je příspěvkovou organizací, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. CKTCH bylo založeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 07. 09. 1990.

Sídlo CKTCH je: Pekařská 53, 656 91 Brno.

Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.

 

Vymezení základního účelu

DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY

 

Organizační struktura

 

Místo a způsob podání žádosti či stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání

Žádosti jsou podávány na sekretariátu ředitele, Pekařská 53, 656 91 Brno, 4.patro budovy.

Způsob podání žádosti:

 • Ústně (osobně, telefonicky) – požaduje-li žadatel informace, které již CKTCH zveřejnilo, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje-li přímé poskytnutí informací, musí podat žádost písemně. V případě, že se jedná o podání nezveřejněné informace, je tato podána ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen nebo pokud by nebyla informace vůbec poskytnuta, musí žádost podat písemně.
 • Písemně– písemné žádosti jsou zasílány na adresu CKTCH prostřednictvím e-mailu: [obfuscate_1_|106|106|96|88|108|100|108|104|92|58|94|103|107|91|103|46|93|117]nebo datovou schránkou g4d3fvd

Z každé žádosti o poskytnutí informací musí být zřejmé, kdo ji činí – fyzické osoby se v žádosti identifikují svým jménem, příjmením, datem narození a adresou trvalého pobytu, případně doručovací adresou. Právnická osoba je povinna uvést název, IČ, adresu svého sídla případně doručovací adresu. Žádost musí obsahovat určení subjektu, jemuž je určena s uvedení, že se jedná o žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. Nesplní-li žádost tyto požadavky, nebude považována za žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.  Žádost, ze které není možné identifikovat osobu žadatele (anonymní žádost) bude bez dalšího odložena.

 

Postup při vyřizování žádostí

Splňuje-li žádost o poskytnutí informací všechny potřebné náležitosti, poskytne subjekt požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu o vyřízení žádosti, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel vyzván ve lhůtě do 7 od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Nestane-li se tak do 30-ti dnů, bude žádost odmítnuta.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti CKTCH, žádost bude odložena se sdělením této skutečnosti žadateli ve lhůtě do 7 dnů.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, musí být žadatel prokazatelně a včas informován před uplynutím lhůty o poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti (byť i jen z části) nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) rozhodnutí. Pokud nebude žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství, ochrany práv podle autorského zákona, musí být v odůvodnění uvedeno, kdo vykonává předmětná obchodní či autorská práva.

CKTCH je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu nákladů, která je spojena s pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli, jakož i požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. V tom případě je tato informace žadateli písemně sdělena spolu s výší úhrady, a to před poskytnutím požadované informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, žádost se odloží.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí CKTCH o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím povinného subjektu, kde byla žádost o poskytnutí informace podána. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud povinný subjekt odvolání sám, po přehodnocení stanoviska, v plném rozsahu žádosti nevyhoví, předloží jej spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o dovolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze napadnout podáním žaloby dle ustanovení § 246 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci informací,
 • kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla poskytnuta informace částečně, a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje orgán nadřízený povinnému subjektu.

 

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost Úrazové nemocnice v Brně

Ústavní zákony:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.

Mezinárodní smlouvy:

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.
 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb. m. s. 
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.

 

Zákony:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky:

 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

 

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů