Menu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

 

Základní informace

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) je příspěvkovou organizací, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. CKTCH bylo založeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 07. 09. 1990.

Sídlo CKTCH je: Pekařská 53, 602 00 Brno.

Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.

 

Vymezení základního účelu

DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY

 

Organizační struktura

 

Místo a způsob podání žádosti či stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání

Žádosti jsou podávány na sekretariátu ředitele, Pekařská 53, 602 00 Brno, 4.patro budovy.

Způsob podání žádosti:

 • Ústně (osobně, telefonicky) – požaduje-li žadatel informace, které již CKTCH zveřejnilo, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje-li přímé poskytnutí informací, musí podat žádost písemně. V případě, že se jedná o podání nezveřejněné informace, je tato podána ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen nebo pokud by nebyla informace vůbec poskytnuta, musí žádost podat písemně.
 • Písemně– písemné žádosti jsou zasílány na adresu CKTCH prostřednictvím e-mailu: [obfuscate_1_|106|106|96|88|108|100|108|104|92|58|94|103|107|91|103|46|93|117]nebo datovou schránkou g4d3fvd

Z každé žádosti o poskytnutí informací musí být zřejmé, kdo ji činí – fyzické osoby se v žádosti identifikují svým jménem, příjmením, datem narození a adresou trvalého pobytu, případně doručovací adresou. Právnická osoba je povinna uvést název, IČ, adresu svého sídla případně doručovací adresu. Žádost musí obsahovat určení subjektu, jemuž je určena s uvedení, že se jedná o žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. Nesplní-li žádost tyto požadavky, nebude považována za žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.  Žádost, ze které není možné identifikovat osobu žadatele (anonymní žádost) bude bez dalšího odložena.

 

Postup při vyřizování žádostí

 1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do CKTCH Brno.
 2. Ze žádosti musí být patrné, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
 4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není patrné, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti CKTCH Brno, žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
 6. CKTCH Brno poskytne požadovanou informaci do patnácti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
 7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím CKTCH Brno.

 

Při poskytování informací je CKTCH Brno vázána mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy (372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Zpráva o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí být součástí Výroční zprávy, kde je jí věnována zvláštní kapitola pod názvem Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebo se vydává samostatně. Výroční zprávu CKTCH Brno za předchozí kalendářní rok lze najít na webových stránkách CKTCH Brno, oddíl O nás CKTCH Brno – Roční zprávy.

Odvolání

Proti rozhodnutí CKTCH o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím povinného subjektu, kde byla žádost o poskytnutí informace podána. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud povinný subjekt odvolání sám, po přehodnocení stanoviska, v plném rozsahu žádosti nevyhoví, předloží jej spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o dovolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze napadnout podáním žaloby dle ustanovení § 246 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci informací,
 • kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla poskytnuta informace částečně, a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje orgán nadřízený povinnému subjektu.

 

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost CKTCH Brno

Ústavní zákony:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.

Mezinárodní smlouvy:

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.
 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb. m. s. 
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.

 

Zákony:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky:

 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

 

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů