Menu

Vnitřní řád Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Vážená paní, vážený pane,
vítáme Vás v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho
centra. Všichni naši pracovníci jsou připraveni Vám poskytnout špičkovou zdravotní péči
a usnadnit návrat do aktivního života.
Pomoci nám můžete zejména Vy sami, a to pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním
tohoto Vnitřního řádu, který je závazný pro všechny pacienty CKTCH.

Při vstupu do centra předložte průkaz totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny, která
uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na
základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti
nebo převodem na účet.

Při přijetí na lůžkové oddělení odevzdejte své oblečení pracovníkům CKTCH, kteří zajistí
jejich uložení. Pro pobyt v nemocnici Vám poskytneme nemocniční prádlo. Po dohodě
s ošetřujícím lékařem můžete používat i vlastní prádlo (pyžamo, župan). Máte právo na
čistě povlečené lůžko, avšak máte také povinnost udržovat je čisté. Výměnu ložního a
osobního prádla provádíme podle potřeby - nejméně však 1x týdně. Udržujte, prosím,
čistotu na pokoji, chodbách, toaletách, a v koupelnách. Dodržujte třídění odpadků dle
pokynů jednotlivých oddělení.

Během přijetí k hospitalizaci Vám bude připevněn na zápěstí identifikační náramek, který
slouží ke zvýšení bezpečnosti a zajištění jasné identifikace před všemi výkony a zákroky.
Tento náramek bude odstraněn až při ukončení hospitalizace. V případě, že dojde k
poškození nebo ztrátě tohoto náramku, informujte ošetřující personál.

Při příjmu budete seznámeni s právy pacientů, která jsou k dispozici na každém oddělení
CKTCH. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staniční
sestry. Dodržujte, prosím, rady a pokyny ošetřujících zdravotnických pracovníků. Sestra Vás
při příjmu seznámí s harmonogramem oddělení a sepíše s Vámi tzv. Souhlas s hospitalizací.

Po dobu pobytu v centru o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedený
ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení
optimální individuální léčebný postup. Ošetřující lékař Vás informuje o Vašem zdravotním
stavu a průběhu léčby. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním
stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Velké vizity
probíhají každé pondělí a čtvrtek ve 14,00 hodin.

K Vaší léčbě bude přistupováno s diskrétností a s ohledem na Vaše soukromí. Informace o
Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám.
S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků určete při přijetí, kterým
Vašim blízkým osobám mohou být sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu a kdo
může nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace.
Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty
apod.) si v případě plánované hospitalizace do centra neberte. Doporučujeme Vám částky
vyšší než 500,- Kč a ostatní cenné předměty (včetně zubní protézy) uložit v trezoru na
oddělení. O uložení cenností obdržíte potvrzení. Během hospitalizace máte možnost si po
domluvě s ošetřujícím personálem Vámi uložené předměty vyzvednout. Nejpozději v den
ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny. Za zcizení, ztrátu
nebo poškození věcí, které si necháte u sebe, nenese CKTCH odpovědnost.

Během pobytu v centru Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává
sestra.
Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s
sebou do centra a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Váš ošetřující lékař je
zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je
velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v
nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte
doma. Všechny potřebné léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.
Váš pohybový režim určuje ošetřující lékař. Svůj odchod z oddělení předem hlaste sestře
na oddělení. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře. Pokud to Váš
zdravotní stav dovolí, lze po domluvě s ošetřujícím lékařem vystavit propustku.
Předepsaná dieta, je významnou součásti léčby a má významný vliv na úspěch a délku
hospitalizace. Přinášení potravy je dovoleno jen se souhlasem ošetřovatelského
personálu. Donesené jídlo je skladováno v lednici pro pacienty. Musí být vždy označeno
Vaším jménem. Obsah lednice je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a
potraviny s prošlou exspirační dobou jsou likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny
datem spotřeby, je dovoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od přinesení.
Zdravotnický personál nebude tolerovat přinesené potraviny, které jsou závadné, nebo
odporují dietnímu režimu důležitého pro Vaši léčbu (např. sladkosti u diabetika).

Strava je podávána:
snídaně: 7:00 – 8:00 hodin
oběd: 11:30 – 12:30 hodin
Svačina 14:30 – 15:00 hodin
večeře: 17:00 – 18:00 hodin
Druhá večeře (pouze pacientům se speciální dietou) 21:00 hodin
Dodržujte noční klid od 22:00 – 06:00 hodin a v případě potřeby používejte jen noční
světlo.

Návštěvní hodiny jsou povoleny denně od 14:00-17:00 hodin. Po konzultaci s ošetřujícím
lékařem jsou možné návštěvy i mimo tyto vymezené hodiny. Uvedené návštěvní hodiny
neplatí pro oddělení intenzivní péče, kde jsou návštěvy povoleny nejbližším rodinným
příslušníkům a jejich délka je dle uvážení lékaře přizpůsobena zdravotnímu stavu a kondici
pacienta. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy
pacientů děti ve věku do 10 let. Každé oddělení nebo pracoviště CKTCH může z
provozních důvodů nebo vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta upravit návštěvní
hodiny. Návštěvy při příchodu na oddělení ohlaste sloužící sestře. Z hygienickoepidemiologických důvodů může ředitel CKTCH návštěvy dočasně zakázat.
Při pobytu v centru dodržujte obvyklé společenské chování. Respektujte soukromí a
práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené.
S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře a ošetřující sestru. Své připomínky a
návrhy
můžete napsat do knihy přání a stížností a také prostřednictvím dotazníku
„spokojenosti pacientů“. V případě konkrétní stížnosti se můžete obrátit na vedoucího
oddělení nebo staniční sestru, případně na hlavní sestru a ředitele centra.

Během pobytu v centru je zakázáno: kouření, pití alkoholických nápojů, užívaní omamných látek, taktéž vnášet zbraně či jiné předměty ohrožující život a zdraví.

V případě požáru nebo jiné nepředvídané události zachovejte klid a dále se řiďte pokyny
zaměstnanců centra.
Při používání mobilních telefonů berte ohled na spolupacienty, na pooperačním oddělení
JIP 13 není možné mobilní telefon používat, na ostatních odděleních JIP je možno
používat mobilní telefon pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem. V centru je možnost
připojení na WIFI internetu zdarma.

Nabízíme Vám duchovní služby, a to návštěvu římskokatolického kněze, jáhna
nebo pastoračních asistentek, rozhovor s nimi, modlitbu, případně jiné služby. Duchovní
služba je Vám k dispozici dle rozpisu na informační tabuli na oddělení nebo se informujte
u sester.

Při propuštění z CKTCH Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení, vybaví Vás
propouštěcí zprávou a předepsanými léčivy na dobu minimálně 3 dnů. Do tří dnů od
propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z nemocnice, jen tak si zajistíte
návaznost léčby. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě
Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu).
Rádi bychom Vás informovali o možnosti získat „Hospitalizační účet pacienta" a to za
úplatu 300 Kč od zdravotnického zařízení nebo zdarma od své Zdravotní pojišťovny. Po
vyplnění formuláře „Žádost o hospitalizační účet" a uhrazení poplatku obdržíte tento
doklad v termínu do dvou měsíců poštou na adresu bydliště.

Nerespektování Vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace.
Přejeme Vám brzké uzdravení a věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími
službami spokojeni. 

Jméno