Menu

Vnitřní řád Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho centra. Všichni naši pracovníci jsou připraveni Vám poskytnout špičkovou zdravotní péči a usnadnit návrat do aktivního života.
Pomoci nám můžete zejména Vy sami, a to pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním tohoto Vnitřního řádu, který je závazný pro všechny pacienty CKTCH.

Při vstupu do centra předložte průkaz totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny, která uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti nebo převodem na účet.  

Při přijetí na lůžkové oddělení odevzdejte své oblečení pracovníkům CKTCH, kteří zajistí jejich uložení. Pro pobyt v nemocnici Vám poskytneme nemocniční prádlo. Po dohodě s ošetřujícím lékařem můžete používat i vlastní prádlo (pyžamo, župan). Máte právo na čistě povlečené lůžko, avšak máte také povinnost udržovat je čisté. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby - nejméně však 1x týdně. Udržujte, prosím, čistotu na pokoji, chodbách, toaletách, a v koupelnách. Dodržujte třídění odpadků dle pokynů jednotlivých oddělení.
Během přijetí k hospitalizaci Vám bude připevněn na zápěstí identifikační náramek, který slouží ke zvýšení bezpečnosti a zajištění jasné identifikace před všemi výkony a zákroky. Tento náramek bude odstraněn až při ukončení hospitalizace. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě tohoto náramku, informujte ošetřující personál.
Při příjmu budete seznámeni s právy pacientů, která jsou k dispozici na každém oddělení CKTCH. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staniční sestry. Dodržujte, prosím, rady a pokyny ošetřujících zdravotnických pracovníků. Sestra Vás při příjmu seznámí s  harmonogramem oddělení a sepíše s Vámi tzv. Souhlas s hospitalizací.  
Po dobu  pobytu v centru o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, vedený ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení optimální individuální léčebný postup. Ošetřující lékař Vás informuje o Vašem zdravotním stavu a průběhu léčby. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Velké vizity probíhají každé pondělí a čtvrtek ve 14,00 hodin.
K Vaší léčbě bude přistupováno s diskrétností a s ohledem na Vaše soukromí. Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků určete při přijetí, kterým Vašim blízkým osobám mohou být sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu a kdo může nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace.
Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do centra neberte. Doporučujeme Vám částky vyšší než 500,- Kč a ostatní cenné předměty (včetně zubní protézy) uložit v trezoru na oddělení. O uložení cenností obdržíte potvrzení. Během hospitalizace máte možnost si po domluvě s ošetřujícím personálem Vámi uložené předměty vyzvednout. Nejpozději v den ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny. Za zcizení, ztrátu nebo poškození věcí, které si necháte u sebe, nenese CKTCH odpovědnost.
Během pobytu v centru Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do centra a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma. Všechny potřebné léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.
Váš pohybový režim určuje ošetřující lékař. Svůj odchod z oddělení předem hlaste sestře na oddělení. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře. Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, lze po domluvě s ošetřujícím lékařem vystavit propustku.
Předepsaná dieta, je významnou součásti léčby a má významný vliv na úspěch a délku hospitalizace. Přinášení potravy je dovoleno jen se souhlasem ošetřovatelského personálu. Donesené jídlo je skladováno v lednici pro pacienty. Musí být vždy označeno Vaším jménem. Obsah lednice je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a potraviny s prošlou exspirační dobou jsou likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby, je dovoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od přinesení. Zdravotnický personál nebude tolerovat přinesené potraviny, které jsou závadné, nebo odporují dietnímu režimu důležitého pro Vaši léčbu (např. sladkosti u diabetika).
Strava je podávána:
snídaně: 7:00 – 8:00 hodin
oběd: 11:30 – 12:30 hodin
svačina 14:30 – 15:00 hodin
večeře: 17:00 – 18:00 hodin
druhá večeře (pouze pacientům se speciální dietou) 21:00 hodin

Dodržujte noční klid od 22:00 – 06:00 hodin a v případě potřeby používejte jen noční světlo.
Návštěvní hodiny jsou povoleny denně od 14:00-17:00 hodin. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem jsou možné návštěvy i mimo tyto vymezené hodiny. Uvedené návštěvní hodiny neplatí pro oddělení intenzivní péče, kde jsou návštěvy povoleny nejbližším rodinným příslušníkům a jejich délka je dle uvážení lékaře přizpůsobena zdravotnímu stavu a kondici pacienta.  Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti ve věku do 10 let. Každé oddělení nebo pracoviště CKTCH může z provozních důvodů nebo vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta upravit návštěvní hodiny. Návštěvy při příchodu na oddělení ohlaste sloužící sestře.   Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel CKTCH návštěvy dočasně zakázat.
Při pobytu v centru dodržujte obvyklé společenské chování. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené.
S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře a ošetřující sestru. Své připomínky a návrhy můžete napsat do knihy přání a stížností a také prostřednictvím dotazníku „spokojenosti pacientů“. V případě konkrétní stížnosti se můžete obrátit na vedoucího oddělení nebo staniční sestru, případně na hlavní sestru a ředitele centra.
Během pobytu v centru je zakázáno: kouření, pití alkoholických nápojů, užívaní omamných látek, taktéž vnášet zbraně či jiné předměty ohrožující život a zdraví.
V případě požáru nebo jiné nepředvídané události zachovejte klid a dále se řiďte pokyny zaměstnanců centra.
Při používání mobilních telefonů berte ohled na spolupacienty, na pooperačním oddělení JIP 13 není možné mobilní telefon používat, na ostatních odděleních JIP je možno používat mobilní telefon pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem. V centru je možnost připojení na WIFI internetu zdarma.
Nabízíme Vám duchovní služby, a to návštěvu římskokatolického kněze, jáhna nebo pastoračních asistentek, rozhovor s nimi, modlitbu, případně jiné služby. Duchovní služba je Vám k dispozici dle rozpisu na informační tabuli na oddělení nebo se informujte u sester.
Při propuštění z CKTCH Vás ošetřující lékař a sestra poučí o dalším postupu léčení, vybaví Vás propouštěcí zprávou a recepty na předepsaná léčiva. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z nemocnice, jen tak si zajistíte návaznost léčby. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu).
Rádi bychom Vás informovali o možnosti získat „Hospitalizační účet pacienta" a to za úplatu 300 Kč od zdravotnického zařízení nebo zdarma od své Zdravotní pojišťovny. Po vyplnění formuláře „Žádost o hospitalizační účet" a uhrazení poplatku obdržíte tento doklad v termínu do dvou měsíců poštou na adresu bydliště.
  
Nerespektování Vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace.

Přejeme Vám brzké uzdravení a věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni.                                                                        

Práva pacientů

Předložený soubor práv a povinností pacientů byl zpracován na základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo zejména
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak,
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče,

d) být seznámen s vnitřním řádem CKTCH,

e) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

f) znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,

g) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

h) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,

i) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,

j) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,

k) přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb,


l) přijímat návštěvy v CKTCH, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak,

m) přijímat v CKTCH duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li právní předpis jinak,
n) pacient se smyslovým postižením nebo s komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou Použije se také, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny.

Povinnosti pacientů

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

b) řídit se vnitřním řádem,

c) uhradit CKTCH cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Pacient nebo zákonný zástupce pacienta jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem. Jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti, může CKTCH odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.


 

Ke stažení