Menu

Zaměření výzkumu podle odborností

I. Kardiochirurgie

• vývoj nových postupů a metod v oblasti méně invazivních přístupů – miniinvazivní kardiochirurgie, thorakoskopické výkony
• léčba onemocnění hrudní aorty – chirurgické nebo hybridní výkony při akutních a chronických chorobách
• záchovné operace na aortální chlopni
• mechanická srdeční podpora


II. Kardiologie

• rozvoj a zavádění nových postupů v diagnostice a sledování kardiovaskulárních nemocí se zaměřením na 3D echokardiografi i
• rozvoj a zavádění nových diagnostických a léčebných postupů v intervenční kardiologii (OCT, Mitralclip, transkatetrové implantace chlopní)
• zavádění nových metod pro léčbu onemocnění hrudní aorty
• zavádění nových metod neinvazivní detekce rejekce po transplantaci srdce


III. Kardioanestezie a intenzivní medicína

• rozvoj a zavádění nových postupů oblasti sedace, anestezie a úlevy od pooperační bolesti
• hodnocení významu nových monitorovacích zařízení vitálních orgánů včetně mozku
• testování postupů, které snižují krevní ztráty a transfuze
• prevence a léčba ischemicko reperfuzního poškození myokardu (ischemické a farmakologické předtrénování (preconditioning) srdce


IV. Transplantace orgánů

• monitorování přijetí transplantovaného orgánu příjemcem
• rozvoj laparoskopického odběru orgánu (ledviny) u příbuzenských transplantací
• zavedení redukce jater pro snížení čekací doby a snížení mortality astenických nemocných na čekací listině k transplantaci jater


V. Molekulární genetika

• screening, detekce a funkční analýzy mutací a polymorfi zmů v genech odpovědných za vznik a/nebo podmiňujících variabilitu kardiovaskulárních onemocnění a imunodefi ciencí
• molekulární detekce patogenů u infekční endokarditidy a infekčních pooperačních komplikací