Menu

Úsek kardiologie

Úsek kardiologie zajišťuje ambulantní a hospitalizační péči o nemocné se srdečním onemocněním.

Ambulantní část provádí klinické a echokardiografi cké vyšetření pacientů s vrozenými a získanými srdečními vadami, onemocněním aorty, nádory srdce a pacientů s terminálním srdečním selháním vyžadujících transplantaci, a zajišťuje dlouhodobou pooperační péči o vybrané pacienty (viz ambulance).

Na lůžkových odděleních kardiologové pečují o pacienty indikované ke katetrizačnímu vyšetření a jejich kompletní dokumentaci denně předkládají indikační komisi s cílem stanovení dalšího léčebného postupu.

Kromě péče o pacienty před a po srdečních operacích na standardních odděleních se kardiologové podílejí na péči o nemocné na JIP v časném pooperačním období. Rovněž realizují perioperační jícnová echokardiografi cká vyšetření (TEE), která se v poslední době provádí stále u většího počtu operovaných.

Významnou součástí náplně práce je také předoperační sledování pacientů se srdečním selháním a pooperační péče o dospělé i děti po transplantaci srdce, včetně provádění pravidelných endomyokardiálních biopsií. V poslední
době také péče o pacienty s mechanickými srdečními podporami, kteří na transplantaci teprve čekají.

Součástí kardiologické péče je Kardio-katetrizační laboratoř, která disponuje dvěma sály.

Standardní sál je vybaven kardio-angiologickou jednotkou s C-ramenem s malým detektorem. Provádíme zde převážně diagnostické a terapeutické katetrizace nemocných s ICHS, v menším rozsahu pak diagnostické katetrizace některých srdečních vad.

Hybridní operační sál (HOS) je vybaven univerzální angiografi ckou jednotkou s velkým detektorem na robotickém C-rameni. Oba vysoce moderní přístroje jsou doplněny špičkovým přístrojovým a softwarovým vybavením, umožňujícím katetrizační diagnostiku a léčbu i nejsložitějších komplexních srdečních vad. Na HOS využíváme velikosti detektoru, který umožňuje současně zobrazit větší pole, a proto zde katetrizujeme převážně nemocné
se srdečními vadami a s postižením aorty. Přístroj disponuje velmi kvalitní DSA i synchronizovaným krokovým posunem stolu a je na něm možné provádět i dynamickou rotační angiografi i s možností 3D zobrazení v reálném
čase (Dyna CT). Toto vše nám umožňuje provádět nástřiky nejen velkých tepen a žil, ale i periferních cév – ať už se jedná o selektivní angiografi e mozkové, břišní či končetinové.

Součástí výbavy jsou přístroje pro IVUS (intravaskulární ultrazvukový sonograf), FFR ( frakční průtoková rezerva myokardu), OCT (optická koherentní tomografi e) a nejmodernější ECHO. Oba sály jsou vybaveny konsolami s plnohodnotným rozvodem medicinálních plynů včetně sání a vakua, takže jsou zde možná vyšetření a intervence i u nemocných v celkové anestezii na umělé plicní ventilaci.

Hybridní sál je plnohodnotným operačním sálem, a protože je k dispozici i přístroj pro mimotělní oběh, je možné provádět v plném rozsahu kardiochirurgickou, cévní i transplantační operativu. Hlavní výhodou je, že vzhledem k vybavení je umožněno provádění tzv. hybridních výkonů – tedy výkonů, při kterých se současně nebo v různém sledu kombinují postupy intervenční kardiologie a radiologie s postupy chirurgickými.

K výbavě oddělení patří i 3 moderní pojízdné RTG přístroje ke snímkování pacientů na lůžkách pooperačních JIP.

Rozsah diagnostických a terapeutických katetrizačních výkonů je široký.
Patří k nim komplexní a kompletní invazivní katetrizační diagnostika srdečních vad vrozených i získaných u starších dětí i v dospělosti a u nemocných po již prodělaných srdečních operacích, kompletní diagnostika pacientů před srdeční transplantací včetně testování reverzibility plicní hypertenze. Provádíme koronarografi e u nemocných s ICHS a jsme
schopni provést téměř všechny další běžné terapeutické katetrizace – uzávěry defektů srdečních přepážek (DSS, PFO) a uzávěry paravalvulárních leaků okludery, katetrizační implantace chlopní do aortální pozice (TAVI) transfemorální i transapikální cestou, transapikální implantace chlopní do mitrální pozice (TMVI) do prstenců a degenerovaných mitrálních bioprotéz, katetrizační implantace chlopní do pulmonální pozice (MELODY), katetrizační výkony na mitrální chlopni u indikovaných nemocných s mitrální regurgitací (MitraClip).

U nemocných s ICHS provádíme PCI (perkutánní koronární intervence) s implantacemi stentů. Stentgrafty a stenty ošetřujeme onemocnění aorty,

jako jsou aneurysmata a traumatické ruptury, disekce nebo koarktace, implantujeme i bifurkační břišní stentgrafty u subrenálních aneurysmat aorty. Provádíme i angioplastiky a stenting větví abdominální aorty a pánevních
tepen – především jako součást vynucených rekanalizací u pacientů s disekcemi aorty a po transplantacích jater a ledvin. Je-li to třeba, provádíme i embolizace tepen a aneurysmat okludery nebo coilingem a překrytí aneurysmat a pseudoaneurysmat stentgrafty.

Zavádíme i extrahujeme kavální filtry, provádíme extrakce cizích těles ze srdce a cév. Na hybridním sále se také provádějí extrakce stimulačních elektrod při průkazu nebo podezření na perforaci do perikardu.

Úsek kardiologie

Vedoucí lékař Úseku kardiologie

MUDr. Marek Šebo

Lékaři

MUDr. Markéta Ayaz

Kardiolog

 • +420 543 182 530

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

Kardiolog

 • +420 543 182 519

MUDr. Sylva Kovalová, Ph.D.

Kardiolog

 • +420 543 182 488

MUDr. Petr Malík

Kardiolog

 • +420 543 182 510

MUdr. Lucia Masárová, Ph.D.

Kardiolog

 • +420 543 182 519

MUDr. Viktor Musil, Ph. D.

Kardiolog

 • +420 543 182 519

MUDr. Josef Nečas, CSc.

Kardiolog

 • +420 543 182 591

MUDr. Tereza Nociarova, Ph.D.

Kardiolog

 • +420 543 182 530

MUDr. Martin Novák

Kardiolog

 • +420 543 182 507

MUDr. Petr Novotný

Kardiolog

 • +420 543 182 514

MUDr. Marie Ošmerová

Kardiolog

 • +420 543 182 530

MUDr. Petr Pokorný

Kardiolog

 • +420 543 182 525

MUDr. Jiří Sikora

Kardiolog

 • +420 543 182 507

MUDr. Renata Šreflová

Kardiolog

 • +420 543 182 530

MUDr. Aleš Tomášek, Ph.D.

Kardiolog

 • +420 543 182 514

MUDr. Martin Třetina

Kardiolog

 • +420 543 182 530

MUDr. Kristýna Tůmová

Kardiolog

 • +420 543 182 530

MUDr. Pavel Útrata

Kardiolog

 • +420 543 182 519

MUDr. Linda Vetešková

Kardiolog

 • +420 543 182 514

MUDr. Pavla Vojtěchová

Kardiolog

 • +420 543 182 519

MUDr. Daniela Žáková

Kardiolog

 • +420 543 182 489