Menu

Poskytnutí daru CKTCH

Byli jste spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?

  • Dárcem může být kdokoliv, fyzická i právnická osoba.

  • Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný.

  • Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně.

  • Sami můžete stanovit, pro které pracoviště Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno chcete dar poskytnout.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.

 

Finanční dar:

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno č. 10129-88634621/0710 a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: Centrum transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno, sekretariát, Pekařská 53, 602 00 Brno. Po podpisu smlouvy ze strany Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.

 

Věcný dar:

Po předchozí dohodě můžete Centru transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.

Po odsouhlasení smlouvy a po podpisu statutárních zástupců Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno, zasílá sekretariát ředitele jedno vyhotovení darovací smlouvy včetně děkovného dopisu dárci. Druhé vyhotovení je ponecháno pro potřebu Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno.

 

Kontakt:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat Sekretariát ředitele:
 

tel.: +420 543 182 484 
e-mail: [obfuscate_1_|116|95|97|101|99|96|46|98|106|108|92|95|98|103|117|97|58|94|101|111|95|95|38|98|122]


Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

 

Naši dárci  
Vzory darovacích smluv.

Sponzorský dar

 

Ke stažení