Menu

CKTCH v závěru roku 2022 úspěšně ukončilo implementaci projektu z oblasti elektronizace a informatizace zdravotnictví založeného na infrastruktuře IHE.

Centrum transplantační a kardiovaskulární chirurgie v závěru roku 2022 úspěšně – jako první z mnoha – ukončilo implementaci projektu z oblasti elektronizace a informatizace zdravotnictví (často nazývané eHealth) založeného na infrastruktuře IHE.

Pro realizaci projektu si vybrali společnost C SOLUTION s.r.o. (dříve C SYSTEM HOLDING) a celosvětově používané technologie společnosti InterSystems. V rámci projektu kromě integrace klinických systémů implementovali množství centrálních služeb, jež jsou nezbytné pro interní i externí interoperabilitu.

Profily IHE totiž nejen doporučují výměnné a přenosové formáty dat, ale kladou nemalé nároky i na vnitřní struktury a koherentní služby interních systémů. Z mnoha centrálních služeb jmenujme například řídící rejstřík pacientů (známý pod pojmem „master patient index“ aka MPI), registr zdravotnické dokumentace (DocReg), správu identit (IDM), systém auditního logování (AuditLog) a k právnímu zajištění celého procesu práce se zdravotnickou dokumentací i řešení pro důvěryhodnou archivaci ZD.

CKTCH je tak připraveno i v budoucnu plnit technologické, věcné, správní i právní požadavky na vedení a výměnu zdravotnické dokumentace.

 

Klinický pohled na elektronickou zdravotnickou dokumentaci

 

Zdravotnická dokumentace je jedním z důležitých vedlejších výstupů práce každého poskytovatele zdravotní péče. Její využití je mnohostranné, jmenujme jen některé aspekty: využívá se při péči o daného pacienta, při péči následné, využije se pro informování pacienta, pro sdílení s jinými poskytovateli, pro odvozené agendy – jako je vyúčtování péče plátcům, statistické a vědecké zpracování.
Zde se věnujeme klinickému pohledu na zdravotnickou dokumentaci, tedy pohledu klinického pracovníka, který pacientovi poskytuje zdravotní péči.

 

1. Sdílení

Již před nástupem moderní informatiky se části zdravotnické dokumentace sdílely mezi poskytovateli péče. Různými mechanismy se přenášely propouštěcí zprávy, výsledky vyšetření, medikace atd. Pověstný je „kabelový přenos“ – pacientka vložila zprávu do kabelky a přenesla k obvoďákovi.  Nástup globálních informačních sítí vzbudil naději, že bude možné zdravotnickou dokumentaci sdílet bezpracně, téměř bez nákladů a nesrovnatelně efektivněji, rychleji, spolehlivěji, úplněji. Praxe však zatím za těmito nadějemi zaostává a zpětné ohlédnutí na cestu, kterou jsme v té věci urazili, připomíná nejvíce hřbitov ušlechtilých myšlenek a promarněných příležitostí, úsilí a peněz.

Přesto pomalu svítá.

Jako odpovědná a strategicky uvažující nemocnice se připravujeme jak na přímé sdílení a výměnu ZD s ostatními stejně smýšlejícími (nebo „na to připravenými“) poskytovateli péče, tak na zapojení do různých výměnných sítí, které u nás vznikají, rozvíjejí se nebo se připravují.

Zlepšujeme úplnost a vnitřní informatickou strukturovanost elektronické dokumentace, zabýváme se obecnými principy konverzí ZD do různých výměnných formátů a standardů, připravujeme se na zapojení do sofistikovaných výměnných sítí, které nepochybně budou hierarchické na základě více či méně kooperujících skupin či okruhů poskytovatelů.  Vynikajícím zdrojem inspirace je při nás organizace IHE, ze jejíž spolupráce jsme (jak uvádíme v dříve publikovaných zprávách) jasně demonstrovali, že dokážeme sdílet ZD bezpečně, dle mezinárodních pravidel a za využití standardů a propojit se s jinou výměnou sítí (v rámci tohoto use-case s FN Olomouc) během několika hodin bez dalších vícenákladů

Jsme připraveni zprostředkovat našim klinickým pracovníkům přístup k veškeré ZD, která bude k dispozici, ať již jde o dokumentaci interní, sdílenou s konkrétním spolupracujícím pracovištěm, nebo dostupnou v některé z výměnných sítí.

 

2. Jednotný pohled

Jednotlivé prvky, údaje, dokumenty, data, spadající pod souhrnný pojem „zdravotnická dokumentace“ vznikají za nejrůznějších okolností během péče, a v elektronické formě jsou typicky spravovány různými aplikacemi či systémy, a to i v rámci jedné nemocnice.
Stále častěji budou – navíc – k dispozici data z externích zdrojů, od výše uvedených spolupracujících poskytovatelů či z výměnných sítí, nebo samotných pacientů.

Zabýváme se z toho důvodu budováním jednotného pohledu na komplet zdravotnické dokumentace, která je k danému pacientovi k dispozici:

  • Jednak je prakticky nemožné, aby byli všichni kliničtí pracovníci nuceni zvládat všechna uživatelská rozhraní všech systémů, které mají ve správě nějaké části dokumentace. Tato rozhraní se vyvíjejí a mění. Navíc budou přibývat externí zdroje.
  • Za druhé pouze jednotný pohled na veškerou dostupnou dokumentaci může zajistit, aby klinický pracovník okamžitě a jedním pohledem viděl, jaké všechny informace má k dispozici a mohl okamžitě vyhodnocovat jejich závažnost v akutním individuálním kontextu. Jinými slovy: lékař se nemusí pokaždé podívat do všech čtyř/sedmi/deseti různorodých systémů, jestli tam náhodou něco o pacientovi není. Jedním pohledem zjistí, co je k dispozici a co ne.

 

3. Požadavky komunity a státu

Když jsme nastupovali cestu ke sdílení a sjednocení pohledu na zdravotnickou dokumentaci, patřili jsme do malé skupiny vizionářů, nyní je nás již více. Směr, kterým jsme se vydali se potvrzuje jako správný.

Jsme přesvědčení, že úsilí, které v této věci vynakládáme bude bohatě vyváženo výše zmíněnými přínosy.

Navíc: budování výměnných sítí, zejména těch komplikovanějších, rozsáhlejších, potenciálně hierarchizujících (například od úrovně úzce spolupracujících skupin poskytovatelů péče, přes regiony, přes celostátní kooperaci až po Evropskou unii či transatlantickou spolupráci) bude na jednotlivé poskytovatele klást požadavky, kterým bude bez přípravy obtížné a nákladné dostát.

Víme, že principy a některé profily IHE a standardy z rodiny HL7 FHIR budou pro zapojení do celostátních a evropských výměnných sítí nezbytné, a některé datové struktury pro generování například elektronické propouštěcí zprávy budou povinné. My a naši souputníci jsme připraveni.

 

4. Shrnutí a inspirace pro poskytovatele zdravotní péče

V úvodu bylo řečeno, že zdravotnická dokumentace slouží různým lidem a různými způsoby. Klinické použití ZD v elektronické podobě je naším prvořadým úkolem. Přineseme a zpřístupníme zdravotníkům nové zdroje dokumentů, a elegantně jim zpřístupníme i ty, které již někde k dispozici byly, ale bylo obtížné se k nim dostat, nebo se o nich vůbec nevědělo.

Takto shromážděná a připravená zdravotnická dokumentace otevře i mnohé vedlejší pozitivní možnosti. Strukturovanou a sjednocenou dokumentaci lze efektivně analyzovat i moderními metodami vytěžování velkých dat či umělé inteligence, kompletními a okamžitě dostupný daty lze podpořit telemedicínu, sjednocená a spolehlivě chráněná data lze poskytnout pacientovi a zapojit jej tak aktivně do procesu péče.