Menu

Chronická hepatitida C onemocnění, které umíme vyléčit

Chronická hepatitida C je jednou z nejčastějších příčin jaterní cirhózy (40%).

Na rozdíl od hepatitidy typu A a B neexistuje proti viru hepatitidy C očkování. Časné vyléčení hepatitidy C je zásadní pro zlepšení prognózy pacientů a snížení rizika rozvoje komplikací s následkem smrti. Onemocnění bylo řadu let velmi těžce léčitelné a úspěšnost léčby byla malá.

V posledních letech však došlo k vývoji nových specifických léků. Díky poznatkům o virů hepatitidy C byla do klinické praxe uvedena řada přímo působících antivirotik (Directly acting Antivirals – DAA), které výrazně zlepšily úspěšnost léčby na 95-100 % vyléčených pacientů. Tyto preparáty jsou v podstatě bez nežádoucích účinků a léčba trvá 12-24 týdnů (s možností zkrácení na 8 týdnu). Problémem mohou být lékové interakce, které však při pečlivé farmakologické anamnéze jsou odhalitelné a většinou řešitelné. Hlavní nevýhodou této nové antivirové léčby je v současné době jejich vysoká cena.

V České republice je 18 center pro léčbu virové hepatitidy C a CKTCH je jednou z těchto center.

V CKTCH v Brně bylo touto terapií od roku 7/2014 do 12/2017 léčeno 118 pacientů (58 mužů, 60 žen) pro virovou hepatitidu C. Věkové složení pacientů bylo od 22 do 81 roků, kdy průměrný věk činil 59 let. Všichni pacienti dosáhli setrvalé virologické odpovědi, respektive vyléčení.

V současné době můžeme danou terapií léčit i ty pacienty, které při předchozí léčbě (interferonem) nebylo možné léčit (po transplantaci ledvin, s dekompenzovanou jaterní cirhózou, psychiatrickým onemocněním). Léčba se vyvíjí od daného genotypu či subtypu viru hepatitidy C, od tíže jaterního onemocnění, předchozí léčby virové hepatitidy C a komorbidit.