Menu

Jednací řád etické komise CKTCH Brno

I.
Úvodní ustanovení


1) Postavení, působnost a cíle Etické komise CKTCH (dále jen „Etická komise“) jsou vymezeny platným Statutem Etické komise.
2) Jednací řád upravuje základní pravidla, jimž se řídí jednání Etické komise.
3) Etická komise plní své funkce podle Standardních pracovních postupů, které upravují podrobnosti její činnosti.

II.
Způsob jednání Etické komise


1) Etická komise vydává svá stanoviska na zasedáních. Zasedání se konají podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, v období červenec, srpen se uskuteční pouze jedno zasedání. Termíny zasedání jsou uvedeny v plánu, který sestaví Etická komise předem na období jednoho roku. Plán zasedání je zveřejněn na serveru CKTCH (dále jen CKTCH) a na webových stránkách CKTCH.
2) Zasedání Etické komise svolává její předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, zaslanou členům Etické komise. Za písemnou formu se pro tyto účely považuje i pozvánka zaslaná elektronickou poštou. Zastoupení člena Etické komise jinou osobou na zasedání tohoto orgánu je nepřípustné.
3) Etická komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů; pro přijetí stanoviska je však potřebná přítomnost nejméně pěti členů Etické komise, mezi nimiž je přítomen člen, který nemá zdravotnické vzdělání ani odbornou vědeckou kvalifikaci, a člen, který není v pracovním poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo v závislém postavení k CKTCH, přičemž to musí být dvě rozdílné osoby. Přijímání stanoviska Etické komise se nezúčastní zkoušející ani žádná jiná třetí osoba.
4) Zasedání Etické komise řídí předseda, nebo v jeho zastoupení místopředseda anebo předsedou pověřený člen. Zasedání Etické komise jsou neveřejná.
5) Zasedání Etické komise se mohou pro získání názoru účastnit i odborníci, kteří nejsou členy Etické komise. O přizvání takových osob rozhoduje předseda, popř. místopředseda. Přizvaný odborník musí předem podepsat prohlášení o tom, že nemá osobní zájem na posuzovaném klinickém hodnocení, a že bude zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozví v souvislosti s účastí na jednání Etické komise. Přijímání stanoviska se tyto osoby neúčastní.
6) Etická komise vyjádří stanovisko s prováděním klinického hodnocení na podkladě písemné žádosti a po posouzení předložené dokumentace. Žádost o vyjádření stanoviska s prováděním klinického hodnocení předkládá Etické komisi zadavatel nebo zkoušející. Písemnosti a podklady se Etické komisi předkládají v českém jazyce. Etická komise si může vyžádat předložení písemností i v jiném jazyce.
7) Každý člen Etické komise, který se bude vyjadřovat ke klinickému  hodnocení, je povinen se seznámit se všemi materiály ke klinickému hodnocení a účastnit jejich projednávání.
8) Souhlasné stanovisko Etická komise vydá, je-li usnášeníschopná. Stanoviska Etické komise jsou přijímána hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Etické komise 

III.
Ostatní ustanovení


1) O zasedáních Etické komise se vždy pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje a podepisuje tajemník Etické komise; zápis ověřuje a podepisuje předseda nebo místopředseda Etické komise, který byl na zasedání přítomen.
2) Zápisy ze zasedání Etické komise obsahují datum, hodinu a místo zasedání, seznam přítomných členů, seznam dalších přizvaných přítomných, hlavní body diskuse, záznam stanoviska včetně způsobu, jakým bylo stanovisko přijato a záznam o oznámení možnosti střetu zájmů.
3) Souhlasné stanovisko, odmítnutí souhlasu anebo odvolání souhlasu s klinickým hodnocením podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda Etické komise.
4) Veškerou administrativu Etické komise, včetně předání k archivaci, vyřizuje tajemník, popř. další pověřený administrativní pracovník. Tajemník odpovídá za včasné vyhotovení, popř. rozeslání všech písemností a za bezpečné uložení písemné dokumentace Etické komise.

IV.
Závěrečná ustanovení


1) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho podepsání ředitelem CKTCH.