Menu

Transplantace srdce

Úspěšná transplantace mění dramatickým způsobem kvalitu života. Nemocní, kteří byli často odkázáni na předchozí několikaměsíční pobyt na lůžku, mohou vést zcela normální život, nabírají původní hmotnost, necítí se limitováni, vrací se jim optimismus. 

Transplantace srdce je nejmladším programem v Brně. Pro vyšší úmrtnost na čekací listině byl od roku 2009 u pacientů v terminálním stadiu srdečního selhání zahájen program implantací krátkodobých i dlouhodobých mechanických srdečních podpor (MSP). Pro pacienty, pro které není k dispozici vhodný štěp, se tak výrazně zvýší pravděpodobnost, že se transplantace dočkají. Ročně je provedeno průměrně 25–30 TS a 10–12 implantací dlouhodobých MSP. Roční a pětileté přežívání po transplantaci srdce je 82 % a 68 %.

Uvedené počty orgánových transplantací by mohly být výrazně vyšší, neboť počet pacientů na čekacích listinách je dostatečný. Limitujícím faktorem je počet kadaverózních dárců orgánů, který je v regionu Jihomoravského kraje bohužel nejnižší z celé České republiky.

Do března 2016 bylo tak v CKTCH provedeno 598 transplantací jater, 1225 transplantací ledvin (z toho 28 od živých příbuzných dárců) a 528 transplantací srdce.
Soustředění kardiochirurgie a transplantací několika orgánů pod jednu střechu nám umožňuje provádění kombinovaných transplantací jater, srdce a ledvin nebo kombinace transplantace jater a srdeční operace.

Transplantace nejen zachraňuje život pacienta, ale ve velké většině případů umožňuje i návrat do normálního plnohodnotného života, což ukazuje příklad 6 žen po transplantaci jater a 1 po transplantaci srdce, které porodily zdravé děti. Součástí transplantačního týmu jsou transplantační koordinátorky, jejichž nejdůležitějším a hlavním úkolem je vytvořit a co nejefektivněji zorganizovat po všech stránkách nejvýhodnější podrobný časový a postupový plán celého přenosu darovaného orgánu k příjemci. Koordinátorky spolupracují se zdravotnickými zařízeními v rámci regionu
a zabezpečují nepřetržité konzultační služby pro případ možného dárce orgánů.

Organizačně zajišťují provedení odběru orgánů, jsou zodpovědné za vedení a správu transplantačních registrů – registr dárců, registr provedených transplantací, čekací listinu pro transplantace srdce, jater a ledvin, připravují podklady pro tvorbu přednášek a podílí se na vzdělávání a informovanosti odborné i laické veřejnosti. Do jejich kompetence spadá činnost koordinátorů pro mechanické srdeční podpory, kdy jsou primární kontaktní osobou pro otázky týkající se mechanické srdeční podpory jak pro pacienty před a po implantaci podpory, tak pro lékaře ošetřující tyto pacienty mimo CKTCH. 

Ke stažení

Jméno